Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów z art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119‚ s. 1),dalej zwana: RODO, informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.

Administratorem danych osobowych jest firma SMART Management z siedzibą w Warszawie (02-987) przy ul. Syta 106 D wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem REGON: 362466264, NIP: 6341772994.

Cel i podstawa prawna
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

  • wykonania i negocjowania warunków umowy i na jej podstawie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • do celów rachunkowych i podatkowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  • w celu prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, archiwizacyjnych oraz możliwości rozliczenia się przez Administratora z prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych oraz spełnienia swoich obowiązków ustawowych (ochrona i dochodzenie roszczeń, rozliczalność), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • na podstawie udzielonej dobrowolnej, wyraźnej i uprzedniej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Materiały marketingowe są przesyłane tylko i wyłącznie na podstawie dobrowolnej, uprzedniej i wyraźnej zgody klienta, którą klient może cofnąć w każdej chwili.

Informacja o wymogu dobrowolności podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do realizacji umowy. Jeśli odmówi Pani/Pan podania swoich danych osobowych, to Administrator ma prawo odmówić zawarcia umowy.

Informacja o źródle danych

  • bezpośrednio od Pani/Pana – w związku z zawarciem i realizacją umowy,
  • z publicznie dostępnych rejestrów – Krajowy Rejestr Sądowy i Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej

Odbiorcy danych
Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów: kancelariom prawnym, notarialnym, komorniczym, firmom księgowym, kurierom i operatorom pocztowym, kancelariom prawnym powiązanym z Administratorem, z którymi ma stałą umowę współpracy, podmiotom świadczącym usługi utrzymania kopii zapasowej serwisu i przechowywania danych, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, sądom, organom publicznym z związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
Pana/Pani dane mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego(EOG). Administrator w związku z przekazywaniem danych osobowych poza terytorium EOG zadbał o to, aby podmioty, którym te dane są przekazywane dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Okres przetwarzania danych
Pani/Pana dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowywane są przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz nawiązała Pani/nawiązał Pan kontakt w sprawie jej zawarcia, jeśli do zawarcia umowy nie doszło.

Pani/Pana dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Jeśli wyrażono na to wyraźną zgodę, Pani/Pana podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnie się zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Prawa
Przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych – jeśli nie ma podstaw do tego, abyśmy je przetwarzali
d) ograniczenia przetwarzania danych – wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań

Prawo do sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Ma Pani/Pan także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na szczególną sytuację. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też że te dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu dane osobowe Pani/Pana dotyczące, które nam dostarczono na podstawie umowy lub zgody. Można też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
W razie uznania, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, masz prawo złożyć skargę właściwego organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: biuro@smartmanagement.com.pl lub wyślij żądanie na adres siedziby Administratora z dopiskiem: „Dane Osobowe”. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli odpowiednio zidentyfikować wnioskodawcę.

Smart Management
ul. Syta 106 D
02 – 987 Warszawa

Linki
Kontakt

Napisz do nas

Umów się z nami

Zamów newsletter